Warunki

Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo w przypadku sprzeczności lub rozbieżności między ich treścią a treścią innych dokumentów, w tym materiałów reklamowych lub promocyjnych. Zasady dotyczące składania Wniosków i przyznawania Nagród stanowią część niniejszych Warunków. Poprzez udział 
w Programie wszyscy wnioskodawcy oświadczają, iż zapoznali się z niniejszymi Warunkami 
i zobowiązują się ich przestrzegać. Prosimy o zachowanie egzemplarza niniejszego dokumentu w celach informacyjnych.

Organizator: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ.

Prosimy o niewysyłanie wniosków na ten adres.

1. Kryteria uczestnictwa

1. W Programie Office Rewards („Program”) mogą brać udział mieszkańcy następujących krajów: Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich, Wyspy Man, Republiki Irlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii, Luksemburga, Austrii, Portugalii, Republiki Czeskiej, Danii, Szwajcarii, Szwecji, Polski, Norwegii, Finlandii, Islandii, Rumunii, Węgier oraz Słowacji, którzy ukończyli 18 lat. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy (oraz członkowie ich najbliższej rodziny) firmy ACCO UK Limited („Organizator”), jej przedstawiciele oraz inne firmy lub osoby profesjonalnie powiązane z Programem. Program uznaje się za nieważny, jeśli jest niewykonalny w świetle przepisów obowiązującego prawa lokalnego.

2. Dystrybutorzy i Sprzedawcy są wyłączeni z udziału w Programie i nie mogą składać wniosków 
w imieniu swoich klientów.

2. Rejestracja

1. Do zarejestrowania swojego udziału w Programie niezbędny jest dostęp do internetu.

2. Aby zostać Uczestnikiem Programu, należy wejść na stronę internetową cashback.officerewards.eu i zarejestrować się, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, typ uczestnika (prywatny lub biznesowy), a także stanowisko, branżę i rozmiar przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

3. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Programie, do którego ma dostęp za pośrednictwem podanego adresu e-mail i hasła. Zabrania się tworzenia kont przy użyciu zautomatyzowanych urządzeń lub procesów. Wszystkie takie konta zostaną usunięte z Programu.

4. Uczestnicy mogą zarejestrować się wyłącznie w swoim kraju zamieszkania za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

5. Rejestracja jest wymagana do złożenia wniosku.

6. W przypadku gdy konto Uczestnika pozostaje nieaktywne przez okres 12 miesięcy lub dłuższy Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta z Programu. Organizator dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail i powiadomić go o zamiarze usunięcia konta. Uczestnicy chcący zachować aktywne konto powinni odpowiedzieć na powiadomienie w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi konto Uczestnika może zostać usunięte.

3. Produkty biorące udział w Programie

1. Aby złożyć wniosek, Uczestnicy zobowiązani są do nabycia produktów biorących udział w Programie. Produkty te zostaną wymienione w materiałach promocyjnych, a także w zakładce „Aktualne nagrody” na stronie internetowej Programu cashback.officerewards.eu.

2. Promocyjne produkty biorące udział w Programie muszą zostać nabyte w kraju, w którym zarejestrowany jest Uczestnik.

3. Promocyjne produkty biorące udział w Programie muszą zostać nabyte w okresie wymienionym 
w materiałach promocyjnych i zakładce „Aktualne nagrody” na stronie internetowej Programu cashback.officerewards.eu. Data nabycia produktu biorącego udział w Programie musi zostać potwierdzona na ważnym dowodzie zakupu.

4. Uczestnicy muszą złożyć wnioski do Programu w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia produktu biorącego udział w Programie.

5. Promocyjne produkty biorące udział w Programie muszą stanowić nowe i oryginalne produkty marek ACCO i muszą być dostarczone przez zarejestrowanego dystrybutora ACCO.

6. Niniejsza oferta nie łączy się z innymi ofertami.

7. Promocyjne produkty biorące udział w Programie można nabyć w zależności od dostępności, do momentu wyczerpania zapasów.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia na Produkty Promocyjne w Okresie Promocyjnym z winy Dystrybutorów lub Sprzedawców.

4. Wnioski

1. Aby złożyć wniosek o przyznanie nagrody, Uczestnicy muszą zalogować się na stronie internetowej cashback.officerewards.eu i wypełnić formularz wniosku, wpisując kod kreskowy produktu biorącego udział w Programie, Kod Promocyjny Produktu, oraz dołączyć dowód zakupu.

2. „Kody Promocyjne Produktu” można znaleźć w części opisowej faktury.

3. „Promocyjne Kody Kreskowe” można znaleźć na opakowaniach wszystkich produktów biorących udział w Programie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania oryginału szczegółowej faktury przed weryfikacją wniosku. Organizator może także zażądać, w każdym czasie, w celach weryfikacyjnych dodatkowych szczegółów, które należy mu przesłać w ciągu 14 dni.

5. Fakturę należy dostarczyć w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału szczegółowej faktury. Nieczytelne kopie nie będą akceptowane jako dowód zakupu, a powiązane z nimi wnioski nie będą rozpatrywane.

6. Uczestnicy są zobowiązani do podania prawdziwych informacji w składanych wnioskach. 
W przeciwnym wypadku wnioski będą odrzucane.

7. Można wnioskować wyłącznie o przyznanie nagrody dostępnej w kraju, w którym Uczestnik jest zarejestrowany.

8. Organizator nie przyjmie żadnych wniosków otrzymanych po terminie ich składania.

9. Uczestnicy wnioskujący o zwrot środków pieniężnych zobowiązani są do podania ważnego numeru konta bankowego. Dane posiadacza rachunku muszą zgadzać się z danymi Uczestnika.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, uszkodzone lub opóźnione wnioski. Wyklucza się również roszczenia z tytułu błędów technicznych, telekomunikacyjnych lub błędów strony internetowej. Dowód złożenia wniosku nie stanowi dowodu jego przyjęcia.

11. Dla każdego zakupionego produktu uczestniczącego w Programie można złożyć tylko jedną aplikację. Dozwolone jest składanie wniosków o różne zakupione produkty uczestniczące w Programie (do 10 zakupów), pod warunkiem, że do każdej z nich dołączona jest osobna szczegółowa faktura. Podwójne wnioski lub faktury dotyczące produktów uczestniczących w Programie zostaną odrzucone, a Uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani.

12. Po weryfikacji wniosku Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail potwierdzającą akceptację złożonego przez nich wniosku. Uczestnicy, którzy złożyli nieważny wniosek, otrzymają wiadomość 
e-mail z wyjaśnieniem powodu odrzucenia ich wniosku. Uczestnicy, którzy nie otrzymali wiadomości e-mail w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku, powinni wypełnić i wysłać formularz „Skontaktuj się z nami” na stronie internetowej Programu.

13. Członkowie nie mogą wymagać więcej niż 10 uczestniczących produktów w okresie promocyjnym.

5. Nagrody

1. Nagrody przyznawane są w zależności od dostępności.

2. Wszystkie nagrody zostaną przyznane w ciągu 28 dni od daty weryfikacji wniosku.

3. Vouchery zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty e-mail lub listownie na podany adres.

4. Zwroty środków pieniężnych będą przesyłane na konto bankowe podane przez Uczestnika podczas składania wniosku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo, aby w każdym czasie lub od czasu do czasu, po uprzednim powiadomieniu:

6. Wniosek o zwrot środków pieniężnych:

7. Uczestnicy udzielają Organizatorowi prawa do przekazywania stosownych informacji wyłącznie dostawcom Nagród i wyłącznie w celach realizacji dostawy Nagród w ramach Programu.

6. Warunki ogólne

1. Organizator zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do usunięcia Uczestnika z Programu w przypadku zaistnienia podejrzenia nadużycia zasad Programu przez Uczestnika, naruszenia niniejszych Warunków lub podjęcia innych działań sprzecznych z duchem Programu. Działania takie obejmują między innymi:

2. Decyzje Organizatora podejmowane w związku z Promocją są ostateczne.

3. Aby wziąć udział w Programie, pracownicy zobowiązani są uzyskać zgodę pracodawców lub kadry kierowniczej wyższego szczebla.

4. W przypadku gdy Uczestnik wyraża chęć odejścia z Programu wszelka komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zostaje zawieszona. Konto Uczestnika zostanie zamknięte w ciągu 
30 dni, a wszelkie wnioski oczekujące na weryfikację zostaną utracone.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków lub działania Programu 
w każdym czasie i po uprzednim powiadomieniu w przypadku, gdy jest to niezbędne z przyczyn niezależnych od Organizatora. Wszelkie zmiany uznaje się za skuteczne z chwilą ogłoszenia zmienionych Warunków lub zmodyfikowanego Programu na stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku dokonania zmian w niniejszych Warunkach lub działaniu Programu brak wyrażenia chęci odejścia lub dalsze korzystanie z Programu przez Uczestnika przez 30 dni uważa się za akceptację zmienionych Warunków lub Programu.

6. Dane osobowe zebrane podczas trwania Programu zostaną wykorzystane wyłącznie do celów administracyjnych i nie zostaną zachowane przez Organizatora po zamknięciu Programu.

7. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa i jurysdykcji państw, w których Program jest prowadzony. Brak egzekwowania przez Organizatora ścisłego wykonywania niniejszych Warunków nie będzie oznaczać zrzeczenia się przez Organizatora jego prawa do późniejszej egzekucji niniejszych Warunków.

8. Organizator nie udziela żadnej gwarancji w związku z dostarczanymi przez siebie Nagrodami. Organizator zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje wystarczającej jakości, przydatności do celu lub nienaruszania praw osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek gwarancje, rękojmie i zapewnienia, 
o których mowa, oferowane przez Organizatora. Żadne porady lub informacje, ustne lub pisemne, otrzymane przez Uczestnika w ramach Programu nie stanowią gwarancji udzielanej przez Organizatora.

9. W przypadku zwrotu nabytego przedmiotu (tj. produktu biorącego udział w Programie), Uczestnik traci prawo do Nagrody. W przypadku gdy Nagroda została już wysłana do Uczestnika, podlega ona zwrotowi. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawa ustawowe Uczestnika.

10. Sprzedaż lub barter Nagród/kodów są surowe zabronione. Prawo Uczestnika do korzystania 
z Nagród w ramach Programu jest niezbywalne. W przypadku śmierci Uczestnika jego konto zostanie bezzwłocznie wyłączone. Prawo do konta i Nagród jest niezbywalne w przypadku śmierci lub na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej.

11. Nagrody nie są wymieniane na gotówkę, w części lub w całości.

12. Zwrot środków pieniężnych może zostać zrealizowany przez Uczestnika po upłynięciu ustawowego oraz ustalonego przez Sprzedającego okresu zwrotu kosztów, w zależności od tego, który z nich zakończy się później, a także jeżeli nie mają miejsca żadne problemy lub spory dotyczące transakcji.

13. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestników zostaną użyte wyłącznie zgodnie z obecnym prawodawstwem w zakresie ochrony GDPR ujawnione osobom trzecim (innym niż agencje Organizatora, do celów obsługi/wdrażania promocji i Nagród).

14. Wszelkie próby celowego uszkodzenia Strony internetowej lub przedstawianych na niej informacji lub jakiekolwiek działania mające na celu podważenie legalności Promocji stanowią naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego. W przypadku poczynienia prób, o których mowa powyżej, bez względu na ich powodzenie, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy przebieg promocji, z jakiegokolwiek powodu, w tym zarażenia wirusami komputerowymi, sabotażu, nieautoryzowanej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, problemów lub usterek technicznych jakichkolwiek sieci lub linii telefonicznych, internetowych systemów komputerowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, nieotrzymania wiadomości e-mail lub wniosku przez Organizatora na skutek problemów technicznych lub nadmiernego ruchu w internecie lub na jakiejkolwiek stronie internetowej, lub też z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Organizatora i wpływających na administrację, bezpieczeństwo, rzetelność lub poprawne wykonanie niniejszych zapisów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub zniszczenia komputera należącego do Uczestnika lub innej osoby na skutek udziału w Programie lub pobrania jakichkolwiek materiałów.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestników Nagrody, jeżeli dostarczyli oni niewystarczające, nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje podczas rejestracji na Stronie internetowej Programu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostarczeniu lub niedostarczeniu wiadomości e-mail do Uczestników. Uczestnik jest zobowiązany upewnić się, że wiadomości od Organizatora nie są automatycznie zapisywane w folderze „Spam” lub w inny sposób filtrowane i usuwane.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek techniczne lub inne problemy uniemożliwiające lub opóźniające uczestnictwo w Programie.

19. Organizator nie może zagwarantować ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do Strony internetowej. Liczne czynniki niezależne od woli Organizatora lub jego partnerów promocyjnych mogą mieć wpływ na działanie Strony internetowej. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa Organizator lub jego partnerzy promocyjni wyłączają wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.