Úplná pravidla & podmínky:

Tato pravidla a podmínky mají přednost v případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu s jakýmikoli jinými sděleními, včetně reklamních nebo propagačních materiálů. Pokyny pro uplatnění nároku se považují za součást podmínek a účastí v soutěži všichni účastníci souhlasí s podmínkami a pravidly a jsou jimi vázáni. Prosím, uschovejte kopii pro vaši informaci.

Pořadatel: ACCO UK Limited, Millennium House, 65 Walton Street, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 7QG.

Toto není adresa pro reklamace.

 1. Způsobilost k účasti

1.1 The Rexel Office Rewards (dále jen "Program") je určen pro obyvatele České republiky starší 18 let. Z Programu jsou vyloučeni zaměstnanci (a jejich nejbližší rodinní příslušníci) společnosti ACCO UK Limited (dále jen "Pořadatel"), její zástupci, dceřiné společnosti nebo jakákoli jiná společnost či osoby profesně spojené s Programem.

1.2 Z Programu jsou vyloučeni zaměstnanci prodejců výrobků společnosti Esselte a jejich rodinní příslušníci, další distributoři Esselte výrobků a jejich rodinní příslušníci.

1.3 Zaměstnanci, kteří vstupují do Programu jménem svého zaměstnavatele, potřebují k podání žádosti souhlas svého zaměstnavatele.

 1. Registrace

2.1 Pro registraci a účast v Programu je nutný přístup k internetu.

2.2 Nutná registrace. Chcete-li se stát účastníkem, navštivte https://cashback.officerewards.eu

a zaregistrujte se, přičemž uveďte své celé jméno, e-mailovou adresu, domácí nebo firemní adresu a pracovní pozici, odvětví a velikost společnosti (pokud je to relevantní). 

2.3 Účastník může mít v rámci Programu pouze jeden účet, který je přístupný pouze prostřednictvím jeho uvedené e-mailové adresy a hesla. Účty vytvořené pomocí automatizovaných zařízení nebo postupů nejsou povoleny a všechny takové účty budou z Programu odstraněny.

2.4 Účastníci se mohou registrovat pouze v zemi svého bydliště a prostřednictvím oficiálních internetových stránek.

2.5 V případě, že je účet účastníka neaktivní nebo nečinný po dobu 12 měsíců nebo déle, vyhrazuje si pořadatel právo odstranit takový účet z Programu. Pořadatel se vynasnaží kontaktovat účastníka prostřednictvím uvedené e-mailové adresy, aby mu oznámil, že jeho účtu hrozí odstranění. Účastníkům, kteří do 30 dnů odpoví na žádost o zachování aktivního účtu, bude účet Rexel Office Rewards zachován. Pokud účastník neodpoví, může být jeho účet odstraněn.

 1. Produkty zahrnuté v Programu

3.1 Pro uplatnění nároku musí účastníci zakoupit některý z níže uvedených zahrnutých produktů. Tyto produkty budou uvedeny v propagačních materiálech a na webových stránkách Rexel Office Rewards.

3.2 Zahrnuté produkty musí být zakoupeny v zemi, ve které je účastník registrován.

3.3 Zúčastněné produkty musí být zakoupeny v období od 1. září 2023 00:00 do 31. prosince 2023 23:59 (Období platnosti akce). Reklamace lze podávat do 23.59 hod. 31. ledna 2024. Datum zakoupení zúčastněného výrobku musí být potvrzeno platným dokladem o koupi, který prokazuje datum nákupu v období trvání akce a musí předcházet datu uplatnění nároku. Maximálně 1 reklamace na fakturu během propagační akce Období platnosti akce.

3.4 Účastníci musí podat žádost do 31 dnů od zakoupení zahrnutého produktu v rámci Programu.

3.5 Zahrnuté produkty musí být nové a originální produkty ACCO Brands a musí být dodány a zakoupeny od registrovaných distributorů ACCO Brands.

3.6 Tuto nabídku nelze kombinovat s žádnou jinou peněžní nabídkou.

3.7 Zahrnuté produkty jsou k dispozici v závislosti na jejich dostupnosti a do vyčerpání zásob.

3.8 Pořadatel nenese odpovědnost za to, že distributoři nebo maloobchodní prodejci nesplní objednávky zahrnutých produktů v období trvání propagační akce.

3.9 V případě, že účastník vrátí původně zakoupenou položku (tj. zahrnutý produkt) během období trvání propagační akce, ztrácí nárok na vrácení peněz. Zákonná práva účastníků nejsou dotčena.

 1. Uplatnění nároku

4.1 Aby si účastníci mohli vyzvednout odměnu Cashback, musí se přihlásit na adrese https://cashback.officerewards.eu/ a vyplnit formulář žádosti o vrácení peněz, do kterého zadají kód zahrnutého produktu, jedinečné sériové číslo, datum nákupu, údaje o bankovním účtu a doklad o nákupu, a to do 30 dnů od nákupu daného produktu.

4.2 "Unikátní sériová čísla" najdete na zadní straně stroje.

4.3 "Kódy výrobků" najdete na obalech všech zahrnutých výrobků.

4.4 Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si před uplatněním nároku originál faktury/účtenky. Pořadatel si může kdykoli vyžádat další ověřovací údaje, mimo jiné doklad o adrese a průkaz totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz nebo jiný obdobný doklad), které musí být pořadateli předloženy do 14 dnů.

4.5 Předložená faktura musí být čitelnou, naskenovanou nebo vyfotografovanou kopií originálu faktury s položkami. Nečitelné kopie nebudou uznány jako doklad o koupi a uplatnění nároku nebude uznáno.

4.6 Při uplatnění nároku je nutné uvést správné údaje, aby mohl být nárok potvrzen. Pořadatel nenese odpovědnost za to, že cashback nebude vyplacen díky nepřesným údajům.

4.7 Nároky lze uplatnit pouze u akcí cashback, které jsou k dispozici v zemi, kde je účastník registrován.

4.8 Žadatelé, kteří podají žádost jménem někoho jiného, budou podle uvážení pořadatele diskvalifikováni.

4.9 Pořadatel nebude vyřizovat žádné nároky obdržené po uzávěrce Programu.

4.10 Neúplné, nečitelné, neplatné nebo nesprávně směrované nároky nebudou přijaty.

4.11 Při uplatnění nároku na vrácení peněz musí účastníci uvést platné údaje o bankovním účtu v zemi, ve které jsou zaregistrováni, aby jim mohly být peníze v pořádku vráceny. Údaje z bankovních účtů se musí shodovat s údaji o účastníkovi. 

4.12 Pořadatel nenese odpovědnost za ztracené, poškozené nebo zpožděné reklamace ani za bankovní poplatky vzniklé v souvislosti s platbou cashbacku. Za technickou, telekomunikační nebo webovou chybu nenese žádnou odpovědnost. Doklad o podání žádosti není dokladem o jejím přijetí.

4.13 Maximálně podání nároku na fakturu během akce. Více nákupů zahrnutých produktů na jedné faktuře bude akceptováno do maximálního počtu 3 zahrnutých produktů (stejný produkt nebo různé produkty) na jednu fakturu. Duplicitní nároky (nebo faktury / účtenky) na zahrnuté produkty budou zamítnuty a účastníci mohou být z programu vyloučeni.

4.14 Po potvrzení nároku obdrží účastníci okamžitý automatický e-mail s potvrzením, že jejich nárok byl přijat. Účastníci, kteří podali neplatné žádosti, obdrží e-mail s vysvětlením, proč jejich žádost nebyla potvrzena. Účastníci mohou žádost předložit znovu, pokud mohou poskytnout správné informace potřebné k potvrzení, za předpokladu, že toto opětovné předložení bude provedeno do 31 dnů od data nákupu. Účastníci, kteří neobdrží e-mail do 10 pracovních dnů od podání žádosti, by měli využít sekci "Kontaktujte nás" na webových stránkách.

4.15 Nároky (hromadné nebo jiné) podané syndikáty, skupinami spotřebitelů, distributory nebo maloobchodníky nebudou přijaty. Pokud bude zřejmé, že účastník opakovaně zveřejňuje stejný obsah nebo používá počítač (počítače) k obcházení této nebo jakékoli jiné podmínky, například pomocí "skriptu", "hrubé síly" nebo jakýchkoli jiných automatizovaných prostředků, budou jeho nároky vyřazeny.

 1. Odměny v rámci Programu Cashback

5.1 Výše cashbacku se liší v závislosti na hodnotě zahrnutého produktu a bude uvedena v propagačních materiálech a na webových stránkách Rexel Office Rewards; https://cashback.officerewards.eu/.

5.2 Cashback bude vyřízen do 28 dnů od ověření a přijetí.

5.3 Cashback bude poukázán na bankovní účet, který účastník uvedl při podání žádosti.

5.4 Pro platné žádosti na cashback;

5.5 Účastníci souhlasí s tím, že pořadatel má právo předávat příslušné údaje pouze poskytovatelům cashbacku, a to pouze za účelem plnění cashbacku v rámci tohoto Programu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit poskytovatele cashbacku, a to s dostatečným předstihem. Poskytovatelem cashbacku pro tuto kampaň Rexel Office Rewards je společnost Mando - viz její zásady ochrany osobních údajů zde: https://www.mando.co.uk/privacy-policy/  

 1. Obecné

6.1 Pořadatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení odmítnout žádost nebo vyloučit účastníka z Programu, pokud se domnívá, že by tento mohl Program zneužívat, porušovat tyto podmínky nebo jinak jednat v rozporu s duchem Programu. To znamená mimo jiné:

 1. Pokus o získání nebo uplatnění cashbacku v rozporu s těmito podmínkami
 2. Pokus o založení nebo vlastnictví více účtů
 3. Jakákoli podvodná činnost týkající se manipulace s doklady o nákupu (fakturami)
 4. Jakákoli podvodná činnost týkající se manipulace s jedinečným sériovým číslem (faktury)
 5. Zasahování do Programu nebo webových stránek

6.2 Pořadatel a jeho přidružené agentury a společnosti nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu (včetně, ale bez omezení, nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty nebo ztráty zisku), výdaje nebo škody, které účastník utrpí (ať už vzniknou v důsledku nedbalosti jakékoli osoby) v souvislosti s touto akcí, s výjimkou odpovědnosti, kterou nelze vyloučit ze zákona (včetně zranění, úmrtí a podvodu), v takovém případě je tato odpovědnost omezena na minimum přípustné podle zákona.

6.3 Rozhodnutí pořadatele je ve všech záležitostech týkajících se propagace konečné a nebude s ním vedena žádná korespondence.

6.4 Pokud účastník požádá o vyřazení z Programu, nebude mezi ním a pořadatelem probíhat žádná další komunikace. Účet účastníka bude uzavřen do 30 dnů od obdržení žádosti a veškeré nevyřízené nároky propadnou.

6.5 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky & a/nebo fungování Programu na základě přiměřeného oznámení, pokud to bude nutné z důvodů, které pořadatel nemůže ovlivnit. Jakákoli změna je účinná po zveřejnění upravených smluvních podmínek a/nebo upraveného Programu na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu. V případě změny těchto podmínek a/nebo fungování Programu se nezrušení nebo pokračování v používání programu po 30 dnech považuje za souhlas účastníka s upravenými podmínkami a/nebo Programem.

6.6 Bankovní údaje získané během Programu budou použity pouze pro administrativní účely a po ukončení Programu je pořadatel ani poskytovatel cashbacku nebudou uchovávat.

6.7 Tyto podmínky podléhají právním předpisům a jurisdikci území, na kterých je Program provozován. Pokud pořadatel nebude vymáhat striktní plnění jakéhokoli ustanovení těchto podmínek, nebude to znamenat, že se pořadatel vzdává práva následně vymáhat takové ustanovení nebo jakékoli jiné ustanovení těchto podmínek.

6.8 Registrací a přihlášením do Programu může účastník souhlasit s tím, aby s ním pořadatel sdílel prostřednictvím e-mailu jiné vhodné nabídky. Pořadatel bude tento způsob komunikace vždy používat odpovědně v souladu s podmínkami obecného nařízení o ochraně osobních údajů z roku 2018 (GDPR), dalšími samoregulačními omezeními a interními zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde. Účastníci, kteří si nepřejí dostávat marketingové nabídky, se mohou ze zasílání takových nabídek odhlásit. Účastníci mohou požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo o opravu případných nepřesností zasláním e-mailu na adresu Správa mých dat. Účastí v propagační akci účastníci souhlasí s použitím svých osobních údajů, jak je popsáno zde.

6.9 Veškeré osobní údaje účastníků budou použity výhradně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a nebudou poskytnuty třetí straně (kromě agentur pořadatele za účelem servisu / realizace propagační akce a cashbacku). Agentury pořadatele: Mando - https://www.mando.co.uk/privacy-policy/ a Blue Chip - https://www.wearebluechip.co.uk/legals/

6.10 Jakýkoli pokus o úmyslné poškození webových stránek nebo informací na nich uvedených nebo o jiné narušení legitimního fungování propagační akce může být porušením zákona, a pokud k takovému pokusu dojde, ať už bude úspěšný, nebo ne, vyhrazuje si pořadatel právo požadovat náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem.

6.11 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že propagační akce z jakéhokoli důvodu nebude moci proběhnout podle plánu, včetně např. napadení počítačovým virem, neoprávněným zásahem, podvodem, technickými poruchami, problémy nebo technickou závadou telefonní sítě nebo linky, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, nepřijetí jakéhokoli e-mailu nebo reklamace pořadatelem z důvodu technických problémů nebo přetížení provozu na internetu nebo na jakýchkoli webových stránkách nebo z jakýchkoli jiných příčin mimo kontrolu pořadatele, které narušují nebo ovlivňují bezpečnost správy, spravedlnost, integritu nebo řádný průběh tohoto Programu. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli poškození počítače účastníka nebo jiné osoby v souvislosti s účastí nebo stahováním materiálů. Pořadatel může podle vlastního uvážení akci zrušit, upravit nebo pozastavit, zrušit platnost všech dotčených nároků nebo upravit nabízený cashback.

Pokud dojde k jednání, opomenutí, události nebo okolnosti, které jsou mimo přiměřenou kontrolu pořadatele a které pořadateli brání v dodržování těchto podmínek, pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění nebo zpoždění při plnění svých povinností, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníky, aby nedošlo ke zbytečnému zklamání.

 6.12 Pořadatel nenese odpovědnost za to, že účastníci neobdrží cashback, pokud při registraci na webových stránkách uvedli nedostatečné, nesprávné nebo nepravdivé údaje.

6.13 Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo nedoručení e-mailů členům. Účastník je povinen zkontrolovat, zda e-maily od pořadatele nebudou automaticky klasifikovány jako "nevyžádaná pošta" nebo "spam" a nebudou filtrovány či smazány.

6.14 Pořadatel nemůže převzít odpovědnost za jakékoli technické nebo jiné problémy, které by znemožnily nebo zpozdily účast v soutěži.

6.15 Pořadatel nezaručuje nepřetržitý, nepřerušovaný nebo bezpečný přístup k webovým stránkám. Do provozu webových stránek může zasahovat řada faktorů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a/nebo propagačních partnerů. Pořadatel a/nebo propagační partneři vylučují veškeré předpokládané záruky, podmínky a další předpokládané podmínky v maximálním rozsahu povoleném zákonem.