Podmínky

V případě jakéhokoli střetu nebo rozporu s jakoukoli jinou komunikací, včetně reklamních nebo propagačních materiálů, mají přednost tyto podmínky. Pokyny týkající se nároků a odměn jsou považovány za součást těchto podmínek a svým zapojením vyjadřují všichni žadatelé svůj souhlas s tím, že budou těmito podmínkami vázáni. Ponechejte si prosím jednu kopii pro vaši informaci.


Pořadatel: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ.

Na tuto adresu neposílejte žádné nároky.

 1. Způsobilost
 2. Program Office Rewards Programme (dále jen "program") je přístupný rezidentům Spojené království, Normanské ostrovy, Ostrov Man, Irská republika, Francie, Španělsko, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko, Portugalsko, Česká republika, Dánsko, Švýcarsko, Švédsko, Polsko, Norsko, Finsko, Maďarsko, Slovensko a Andorra starším 18ti let. Z programu jsou vyloučeni zaměstnanci (a jejich nejbližší rodinní příslušníci) společnosti ACCO UK Limited (dále jen "Pořadatel"), její zástupci nebo jakékoli jiné společnosti nebo osoby profesně napojené na program. Program není platný tam, kde je místními zákony zakázán.
 3. Z programu jsou vyloučeni distributoři a maloobchodníci a tito nejsou oprávněni uplatňovat nároky jménem svých zákazníků.
 4. Registrace
 5. Pro registraci a účast v programu je nutný přístup k internetu.
 6. Chcete-li se stát členem navštivte stránku cashback.officerewards.eu a zaregistrujte se s uvedením svého jména, e-mailu, uvedením zda jste domácí nebo firemní uživatel, uvedením názvu pracovní pozice, odvětví a velikosti společnosti (je-li to vhodné).
 7. Člen může v programu mít pouze jeden účet, který bude přístupný pouze z jím určené emailové adresy a pod jeho heslem. Účty vytvořené pomocí automatizovaných zařízení nebo procesů nejsou povoleny a všechny takovéto účty budou z programu odstraněny.
 8. Členové se mohou zaregistrovat pouze v zemi svého bydliště a přes oficiální internetové stránky.

 9. V případě, že se nějaký členský účet nepoužívá nebo je neaktivní po dobu 12 měsíců nebo déle, organizátor si vyhrazuje právo odstranit takový členský účet z programu. Organizátor se pokusí kontaktovat člena prostřednictvím určené e-mailové adresy, aby ho upozornil, že hrozí odstranění jeho účtu. Členům, kteří odpoví do 30 dnů se žádostí o zachování aktivního účtu, zůstane jejich účet v programu Office Rewards zachován. Pokud nepřijde uspokojivá odpověď, může se stát, že členský účet bude odstraněn. 
 10. Pro podání žádosti je nutná registrace.
 11. V případě, že bude členský účet spící nebo neaktivní po dobu 12 měsíců nebo více si Pořadatel vyhrazuje právo tento členský účet odstranit z programu. Pořadatel vynaloží úsilí o kontaktování tohoto člena prostřednictvím jím uvedené emailové adresy za účelem oznámení rizika odstranění jeho účtu. Členům, kteří ve lhůtě 30 dnů odpovědí s žádostí o to, aby jejich účet zůstal aktivní, bude účet Office Rewards zachován. Pokud nebude obdržena uspokojivá odpověď, může být členský účet odstraněn.
 12. Zapojené produkty
 13. Pro uplatnění nároku musí členové nakoupit zapojené produkty. Zapojené produkty budou uvedeny na propagačních materiálech i na stránce "Aktuální odměny" programu na cashback.officerewards.eu
 14. Propagační zapojené produkty musí být zakoupeny ze země, ve které je člen registrován.

 15. Propagační zapojené produkty musí být zakoupeny v termínech uvedených v propagačních materiálech a také na stránce "Aktuální odměny" na cashback.officerewards.eu. Datum zakoupení zapojeného produktu musí být doloženo platným dokladem o koupi.

 16. Členové musí svůj nárok v programu uplatnit do 1 měsíce od zakoupení zapojeného produktu.
 17. Propagační zapojené produkty musejí být novými a originálními produkty ACCO Brands a musejí být dodány registrovanými distributory ACCO Brands.
 18. Tuto nabídku nelze kombinovat s žádnou jinou nabídkou.
 19. Propagační zapojené produkty budou dostupné, pokud budou na skladě.
 20. Pořadatel nenese odpovědnost pokud během propagačního období nebudou distributoři nebo maloobchodníci schopni splnit objednávky propagačních produktů.
 21. Nároky
 22. Pro uplatnění nároku na odměnu se musí členové přihlásit na cashback.officerewards.eu a vyplnit formulář nároku, zadat čárový kód zapojeného produktu, propagační kód produktu a doklad o koupi.
 23. "Propagační kódy produktů" naleznete na faktuře v části popis.
 24. "Propagační čárové kódy" lze nalézt na obalech všech zapojených produktů.
 25. Pořadatel si vyhrazuje právo před ověřením nároku požadovat originál položkově rozepsané faktury. Pořadatel může také kdykoli požádat o další vysvětlení, které musí být dodáno ve lhůtě 14 dnů.
 26. Předložená faktura musí být jasná, naskenovaná nebo vyfotografovaná kopie původní položkově rozepsané faktury. Jako doklad o koupi nebudou přijímány nečitelné kopie a související nároky nebudou potvrzeny.
 27. Pro potvrzení nároku je nutné, aby členové při jeho uplatňování poskytli správné údaje.
 28. Nároky lze uplatnit pouze na odměny, které jsou k dispozici v zemi, ve které je člen registrován.
 29. Pořadatel nebude zpracovávat nároky obdržené po datu uzávěrky.
 30. Členové požadující vrácení peněz /cashback/ jsou povinni uvést platné údaje o bankovním účtu, na který bude jejich odměna zaslána. Jméno bankovního účtu se musí shodovat s údaji člena.

 31. Pořadatel nebude odpovědný za ztrátu, poškození nebo zpoždění nároku. Nebude odpovědný za technické, telekomunikační nebo webové chyby. Doklad o uplatnění není dokladem o přijetí.
 32. Zakoupený zakoupený produkt má nejvýše 1 nárok. Vícenásobné nároky na různé zúčastněné produkty (až 10 nákupů) jsou povoleny za předpokladu, že existují příslušné položky faktury obsahující různé nakupované produkty. Duplicitní pohledávky nebo produktové faktury budou odmítnuty a členové mohou být z programu vyloučeni.
 33. Po ověření jejich nároku členové obdrží email s potvrzením přijetí nároku. Členové, kteří zaslali neplatné nároky, obdrží email s vysvětlením toho, proč nebyl jejich nárok uznán. Členové, kteří email neobdrží do 10 pracovních dnů od vznesení nároku, by měli využít oddíl "Kontaktujte nás" na webových stránkách.
 34. Členové nemohou požadovat více než 10 zúčastněných produktů během období kampaně.
 35. Odměny
 36. Odměny závisí na jejich dostupnosti.
 37. Všechny odměny budou zpracovány do 28 dnů od jejich ověření.
 38. Poukázky budou doručeny na dodaný email nebo poštovní adresu.

 39. Vrácené peníze /cashback/ budou zaslány na bankovní účet uvedený členem při vznášení nároku.
 40. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv a čas od času, na základě oznámení předem co nejdříve to bude rozumně možné:

 41. Stáhnout, přidat, upravit nebo omezit nabízené odměny
 42. Změnit nabízené odměny
 43. Změnit poskytovatele odměn

 44. Platný nárok na vrácení peněz
 45. Na účet člena bude, na základě údajů poskytnutých při uplatnění nároku, proveden BACS/IBAN převod nárokované částky. Nebudou uzavírány alternativní dohody a nebude poskytována hotovost nebo šeky.
 46. Za zajištění uvedení správných údajů o bankovním účtu v okamžiku, ve kterém člen uplatňuje nárok, je výhradně odpovědný příslušný člen.
 47. Vrácení peněz /cashback/ bude provedeno v měně země, ve které je člen zaregistrován.
 48. Na jeden platný nárok bude provedena jedna platba BACS / IBAN.
 49. Pořadatel není odpovědný za žádné daňové závazky, které by mohly vzniknout v důsledku uplatnění nároku člena v rámci programu.
 50. Členové souhlasí s tím, že Pořadatelovi umožní předávat příslušné údaje pouze poskytovatelům odměn pouze za účelem plnění odměn v rámci tohoto programu.
 51. Obecné
 52. Pořadatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení vyřadit člena z programu, pokud bude toho názoru, že člen program zneužívá, porušuje tyto podmínky nebo jinak jedná v rozporu s duchem programu. To zahrnuje, však neomezuje se, na:
 53. Pokusy o sbírání nebo odkupování odměn v rozporu s těmito podmínkami
 54. Pokusy o otevření více účtů

 55. Jakékoli podvodné jednání související s manipulací s doklady o koupi (fakturami)

 56. Jakékoli podvodné jednání související s pozměňováním poukázek
 57. Zasahování do programu nebo webových stránek
 58. Rozhodnutí Pořadatele je ve všech propagačních záležitostech konečné.

 59. Zaměstnanci musí mít pro účast v programu souhlas svých zaměstnavatelů nebo vyššího vedení.
 60. Pokud člen požádá o vystoupení z programu, nebude mezi ním a Pořadatelem probíhat žádná další komunikace. Účet člena bude uzavřen ve lhůtě 30 dnů a veškeré nevyřízené nároky zaniknou.
 61. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky anebo provozování programu po přiměřeném oznámení předem, pokud to bude nezbytné z důvodů , které jsou mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele. Jakákoli změna bude účinná po zveřejnění změněných podmínek anebo upraveného programu na těchto webových stránkách nebo po jejich zaslání na email. V případě změny těchto podmínek anebo provozování programu bude nevystoupení z programu a jeho další využívání členem po 30 dnech považováno za přijetí změněných podmínek anebo programu.

 62. Osobní údaje shromážděné během programu budou používány pouze pro administrativní účely a po ukončení Programu nebudou Pořadatelem uchovávány.
 63. Tyto podmínky podléhají zákonům a jurisdikcím zemí, ve kterých je program provozován. Pokud Pořadatel nebude striktně trvat na plnění jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nebude to považováno za vzdání se jeho práva na následné prosazování daného ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení těchto podmínek.
 64. V případě, že odměny dodává Pořadatel, neposkytuje na ně jakoukoli záruku. Pořadatel se zříká všech záruk, včetně, avšak bez omezení, předpokládaných záruk dostatečné kvality, vhodnosti pro daný účel a neporušování cizích práv. Pořadatel není odpovědný za případné jím nabízené záruky a prohlášení. Žádná rada nebo informace, ať již ústní či písemná, obdržená členem v rámci programu, nebude zakládat záruku Pořadatele.
 65. V případě, že člen vrátí původně zakoupenou položku (tj. zapojený produkt), ztratí právo na odměnu. V případě, že členovi již byla odměna zaslána, ji člen musí vrátit. Toto nemá vliv na vaše zákonná práva.

 66. Prodej odměn/kódů nebo barterový obchod s nimi jsou přísně zakázány. Právo člena na využívání odměn v rámci programu je nepřevoditelné. V případě úmrtí člena bude účet okamžitě zrušen. Účty v rámci programu a odměny jsou při úmrtí či jinak ze zákona nepřevoditelné.
 67. Odměny nemají, ani jako celek ani z části, žádnou peněžní alternativu.
 68. Člen obdrží částku peněz určenou k vrácení /cashback/ až po uplynutí lhůt stanovených zákonem a prodávajícím pro vrácení, podle toho, která uplyne později, a pokud nebudou neexistovat žádné transakční problémy nebo spory.
 69. Veškeré osobní údaje týkající se členů budou používány výhradně v souladu se stávající legislativou GDPR a nebudou sdělovány třetí straně (jiné, než agenturám Pořadatele za účelem zajištění/realizace propagace a odměn).

 70. Jakýkoli pokus o záměrné poškození webových stránek nebo na nich uvedených informací, nebo o jiné narušení legitimního provozování propagace, může být porušením trestních a civilních zákonů a pokud by k takovému pokusu došlo, ať již úspěšnému či nikoli, si Pořadatel vyhrazuje právo usilovat o náhradu škody v nejširším rozsahu povoleném zákonem.
 71. Pořadatel nepřejímá odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu nebude tato propagace schopna běžet podle plánu, včetně napadení počítačovými viry a bugy, manipulace, neoprávněných zásahů, podvodů, technických poruch, problémů nebo technických poruch jakékoli telefonní sítě nebo linky, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, selhání jakéhokoli emailu nebo nároku, které mají být zasílány Pořadatelovi, z důvodu technických problémů nebo dopravní zácpy na internetu nebo na jakýchkoli webových stránkách nebo z jakýchkoli jiných důvodů mimo kontrolu Pořadatele, poškozujících nebo ovlivňujících bezpečnou administraci, spravedlivost, integritu nebo správné provádění. Pořadatel nenese odpovědnost za nic z výše uvedeného, či jakoukoli kombinaci výše uvedeného, včetně poškození počítače účastníka nebo počítače jiné osoby, které bude souviset s účastí nebo stahováním materiálů nebo z nich vyplývat.
 72. Pokud při registraci na webových stránkách členové poskytnou nedostatečné, nesprávné nebo nepravdivé informace, nebude Pořadatel odpovědný, pokud členové neobdrží svou odměnu.
 73. Pořadatel nenese odpovědnost za prodlení s doručením nebo nedoručení emailů členům. Člen je povinen si zkontroloval, zda emaily od Pořadatele nejsou automaticky označovány jako "nevyžádané" nebo "spam" a posílány do nevyžádané pošty člena nebo jinak filtrovány nebo mazány.
 74. Pořadatel nemůže přijmout odpovědnost za technické nebo jiné problémy znemožňující či odkládající účast člena.

 75. Pořadatel nezaručuje soustavný, nepřerušovaný nebo bezpečný přístup k webové stránce. Provoz webových stránek může být ovlivněn řadou faktorů mimo kontrolu Pořadatele a/nebo jeho propagačních partnerů. Pořadatel a/nebo jeho propagační partneři v plném rozsahu povoleném zákonem vylučují veškeré odvozené záruky, pravidla a jiné odvozené podmínky.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.