Podmienky

V prípade akéhokoľvek stretu alebo rozporu s akoukoľvek inou komunikáciou vrátane reklamných alebo propagačných materiálov majú prednosť tieto podmienky. Pokyny týkajúce sa nárokov a odmien sú považované za súčasť týchto podmienok a svojím zapojením vyjadrujú všetci žiadatelia svoj súhlas s tým, že budú týmito podmienkami viazaní. Ponechajte si, prosím, jednu kópiu pre vašu informáciu.

Promotér: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ.

Na túto adresu neposielajte žiadne nároky.

 1. Spôsobilosť 
  1. Program Office Rewards Programme (Program kancelárskych odmien – ďalej len „program“) je prístupný rezidentom Veľká Británia, Normandských ostrovov, Ostrova Man, Írskej republiky, Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Rakúsko, Portugalsko, Česká republika, Dánsko, Švajčiarsko, Švédsko, Poľsko, Nórsko, Fínsko, Maďarsko, Slovensko a Andorra starším ako 18 rokov. Z programu sú vylúčení zamestnanci (a ich najbližší rodinní príslušníci) spoločnosti ACCO UK Limited (ďalej len „promotér“), jej zástupcovia alebo akékoľvek iné spoločnosti alebo osoby profesijne napojené na program. Program nie je platný tam, kde je miestnymi zákonmi zakázaný.
  2. Z programu sú vylúčení distribútori a maloobchodníci a títo nie sú oprávnení uplatňovať nároky v mene svojich zákazníkov.
 2. Registrácia
  1. Na registráciu a účasť v programe je nutný prístup na internet.
  2. Ak sa chcete stáť členom, navštívte stránku cashback.officerewards.eu a zaregistrujte sa s uvedením svojho mena, e-mailu, uvedením, či ste domáci, alebo firemný používateľ, uvedením názvu pracovnej pozície, odvetvia a veľkosti spoločnosti (ak je to vhodné).
  3. Člen môže v programe mať iba jeden účet, ktorý bude prístupný iba z ním určenej e-mailovej adresy a pod jeho heslom. Účty vytvorené pomocou automatizovaných zariadení alebo procesov nie sú povolené a všetky takéto účty budú z programu odstránené.
  4. Členovia sa môžu zaregistrovať iba v krajine svojho bydliska a cez oficiálne internetové stránky.
  5. Pre podanie žiadosti je nutná registrácia.
  6. V prípade, že bude členský účet spiaci alebo neaktívny počas 12 mesiacov alebo viac, si promotér vyhradzuje právo tento členský účet odstrániť z programu. Promotér vynaloží úsilie o kontaktovanie tohto člena prostredníctvom ním uvedenej e-mailovej adresy s cieľom oznámiť riziko odstránenia jeho účtu. Členom, ktorí v lehote 30 dní odpovedia so žiadosťou o to, aby ich účet zostal aktívny, bude účet Office Rewards zachovaný. Ak nebude prijatá uspokojivá odpoveď, je možné členský účet odstrániť.
 3. Zapojené produkty
  1. Na uplatnenie nároku musia členovia nakúpiť zapojené produkty. Zapojené produkty budú uvedené na propagačných materiáloch aj na stránke „Aktuálne odmeny“ programu na cashback.officerewards.eu
  2. Propagačné zapojené produkty musia byť kúpené z krajiny, v ktorej je člen registrovaný.
  3. Propagačné zapojené produkty musia byť kúpené v termínoch uvedených v propagačných materiáloch a taktiež na stránke „Aktuálne odmeny“ na cashback.officerewards.eu. Dátum kúpy zapojeného produktu musí byť doložený platným dokladom o kúpe.
  4. Členovia musia svoj nárok v programe uplatniť do 1 mesiaca od kúpy zapojeného produktu.
  5. Propagačné zapojené produkty musia byť novými a originálnymi produktmi ACCO Brands a musia byť dodané registrovanými distribútormi ACCO.
  6. Túto ponuku nie je možné kombinovať so žiadnou inou ponukou.
  7. Propagačné zapojené produkty budú dostupné, ak budú na sklade.
  8. Promotér nenesie zodpovednosť, ak počas propagačného obdobia nebudú distribútori alebo maloobchodníci schopní splniť objednávky propagačných produktov.
 4. Nároky
  1. Na uplatnenie nároku na odmenu sa musia členovia prihlásiť na cashback.officerewards.eu a vyplniť formulár nároku, zadať čiarový kód zapojeného produktu, propagačný kód produktu a doklad o kúpe.
  2. „Propagačné kódy produktov“ nájdete na faktúre v časti popis.
  3. „Propagačné čiarové kódy“ je možné nájsť na obaloch všetkých zapojených produktov.
  4. Promotér si vyhradzuje právo pred overením nároku požadovať originál po položkách rozpísanej faktúry. Promotér môže taktiež kedykoľvek požiadať o ďalšie vysvetlenie, ktoré musí byť dodané v lehote 14 dní.
  5. Predložená faktúra musí byť jasná, naskenovaná alebo vyfotografovaná kópia pôvodnej po položkách rozpísanej faktúry. Ako doklad o kúpe nebudú prijímané nečitateľné kópie a súvisiace nároky nebudú potvrdené.
  6. Na potvrdenie nároku je nutné, aby členovia pri jeho uplatňovaní poskytli správne údaje.
  7. Nároky je možné uplatniť iba na odmeny, ktoré sú k dispozícii v krajine, v ktorej je člen registrovaný.
  8. Promotér nebude spracovávať nároky prijaté po dátume uzávierky.
  9. Členovia požadujúci vrátenie peňazí (cashback) sú povinní uviesť platné údaje o bankovom účte, na ktorý bude ich odmena zaslaná. Názov bankového účtu sa musí zhodovať s údajmi člena.
  10. Promotér nebude zodpovedný za stratu, poškodenie alebo oneskorenie nároku. Nebude zodpovedný za technické, telekomunikačné alebo webové chyby. Doklad o uplatnení nie je dokladom o prijatí.
  11. Existuje maximálne 1 pohľadávka na zakúpený produkt. Je povolené viacero nárokov na rôzne príslušné produkty (až 10 nákupov), za predpokladu, že sú k dispozícii príslušné faktúry s rôznymi zakúpenými výrobkami. Duplicitné reklamácie alebo produktové faktúry budú odmietnuté a členovia môžu byť vylúčení z programu.
  12. Po overení ich nároku členovia dostanú e-mail s potvrdením prijatia nároku. Členovia, ktorí zaslali neplatné nároky, dostanú e-mail s vysvetlením toho, prečo nebol ich nárok uznaný. Členovia, ktorí e-mail nedostanú do 10 pracovných dní od vznesenia nároku, by mali využiť oddiel „Kontaktujte nás“ na webových stránkach.
  13. Členovia nesmú počas propagačného obdobia vyžadovať viac ako 10 zúčastnených produktov.
 5. Odmeny
  1. Odmeny závisia od ich dostupnosti.
  2. Všetky odmeny budú spracované do 28 dní od ich overenia.
  3. Poukážky budú doručené na dodaný e-mail alebo poštovú adresu.
  4. Vrátené peniaze (cashback) budú zaslané na bankový účet uvedený členom pri vznášaní nároku.
  5. Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas, na základe oznámenia dopredu, čo najskôr to bude rozumne možné:
   1. Stiahnuť, pridať, upraviť alebo obmedziť ponúkané odmeny
   2. Zmeniť ponúkané odmeny
   3. Zmeniť poskytovateľa odmien
  6. Platný nárok na vrátenie peňazí
   1. Na účet člena bude, na základe údajov poskytnutých pri uplatnení nároku, vykonaný BACS/IBAN prevod nárokovanej sumy. Nebudú uzatvárané alternatívne dohody a nebude poskytovaná hotovosť alebo šeky.
   2. Za zaistenie uvedenia správnych údajov o bankovom účte v okamihu, v ktorom člen uplatňuje nárok, je výhradne zodpovedný príslušný člen.
   3. Vrátenie peňazí (cashback) bude vykonané v mene krajiny, v ktorej je člen zaregistrovaný.
   4. Na jeden platný nárok bude vykonaná jedna platba BACS/IBAN.
   5. Promotér nie je zodpovedný za žiadne daňové záväzky, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku uplatnenia nároku člena v rámci programu.
  7. Členovia súhlasia s tým, že promotérovi umožnia odovzdávať príslušné údaje iba poskytovateľom odmien iba s cieľom plniť odmeny v rámci tohto programu.
 6. Všeobecné 
  1. Promotér si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia vyradiť člena z programu, ak bude toho názoru, že člen program zneužíva alebo porušuje tieto podmienky alebo inak koná v rozpore s duchom programu. To zahŕňa, avšak neobmedzuje sa, na:
   1. Pokusy o zbieranie alebo odkupovanie odmien v rozpore s týmito podmienkami
   2. Pokusy o otvorenie viacerých účtov
   3. Akékoľvek podvodné konanie súvisiace s manipuláciou s dokladmi o kúpe (faktúrami)
   4. Akékoľvek podvodné konanie súvisiace s pozmeňovaním poukážok
   5. Zasahovanie do programu alebo webových stránok
  2. Rozhodnutie promotéra je vo všetkých propagačných záležitostiach konečné.
  3. Zamestnanci musia mať pre účasť v programe súhlas svojich zamestnávateľov alebo vyššieho vedenia.
  4. Ak člen požiada o vystúpenie z programu, nebude medzi ním a promotérom prebiehať žiadna ďalšia komunikácia. Účet člena bude uzavretý v lehote 30 dní a všetky nevybavené nároky zaniknú.
  5. Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky alebo prevádzkovanie programu po primeranom oznámení dopredu, ak to bude nutné z dôvodov , ktoré sú mimo primeranej kontroly promotéra. Akákoľvek zmena bude účinná po zverejnení zmenených podmienok alebo upraveného programu na týchto webových stránkach alebo po ich zaslaní na e-mail. V prípade zmeny týchto podmienok alebo prevádzkovania programu bude nevystúpenie z programu a jeho ďalšie využívanie členom po 30 dňoch považované za prijatie zmenených podmienok alebo programu.
  6. Osobné údaje zhromaždené počas programu sa budú používať iba na administratívne účely a po ukončení Programu nebudú promotérom uchovávané.
  7. Tieto podmienky podliehajú zákonom a jurisdikciám krajín, v ktorých je program prevádzkovaný. Ak promotér nebude striktne trvať na plnení akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok, nebude to považované za vzdanie sa jeho práva na následné presadzovanie daného ustanovenia alebo akéhokoľvek iného ustanovenia týchto podmienok.
  8. V prípade, že odmeny dodáva promotér, neposkytuje na ne akúkoľvek záruku. Promotér sa zrieka všetkých záruk vrátane, avšak bez obmedzenia, predpokladaných záruk dostatočnej kvality, vhodnosti na daný účel a neporušovania cudzích práv. Promotér nie je zodpovedný za prípadné ním ponúkané záruky a vyhlásenia. Žiadna rada alebo informácia, či už ústna, alebo písomná, prijatá členom v rámci programu, nebude zakladať záruku promotéra.
  9. V prípade, že člen vráti pôvodne kúpenú položku (t. j. zapojený produkt), stratí právo na odmenu. V prípade, že členovi už bola odmena zaslaná, musí ju člen vrátiť. Toto nemá vplyv na vaše zákonné práva.
  10. Predaj odmien/kódov alebo barterový obchod s nimi sú prísne zakázané. Právo člena na využívanie odmien v rámci programu je neprevoditeľné. V prípade úmrtia člena bude účet okamžite zrušený. Účty v rámci programu a odmeny sú pri úmrtí či inak zo zákona neprevoditeľné.
  11. Odmeny nemajú, ani ako celok, ani z časti, žiadnu peňažnú alternatívu.
  12. Člen dostane sumu peňazí určenú na vrátenie (cashback) až po uplynutí lehôt stanovených zákonom a predávajúcim pre vrátenie podľa toho, ktorá uplynie neskôr, a ak nebudú existovať žiadne transakčné problémy alebo spory.
  13. Všetky osobné údaje týkajúce sa členov sa budú používať výhradne v súlade so súčasnou legislatívou o GDPR a nebudú oznamované tretej strane (inej než agentúram promotéra s cieľom zaistiť/realizovať propagáciu a odmeny).
  14. Akýkoľvek pokus o zámerné poškodenie webových stránok alebo na nich uvedených informácií, alebo o iné narušenie legitímneho prevádzkovania propagácie, môže byť porušením trestných a civilných zákonov a ak by k takému pokusu došlo, či už úspešnému, alebo nie, si promotér vyhradzuje právo usilovať o náhradu škody v najširšom rozsahu povolenom zákonom.
  15. Promotér neprijíma zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu nebude táto propagácia schopná prebiehať podľa plánu vrátane napadnutia počítačovými vírusmi a červami, manipulácie, neoprávnených zásahov, podvodov, technických porúch, problémov alebo technických porúch akejkoľvek telefónnej siete alebo linky, počítačových online systémov, serverov alebo poskytovateľov, počítačového vybavenia, softvéru, zlyhania akéhokoľvek e-mailu alebo nároku, ktoré majú byť zasielané promotérovi, z dôvodu technických problémov alebo dopravnej zápchy na internete alebo na akýchkoľvek webových stránkach alebo z akýchkoľvek iných dôvodov mimo kontroly promotéra, poškodujúcich alebo ovplyvňujúcich bezpečnú administráciu, spravodlivosť, integritu alebo správne vykonávanie. Promotér nenesie zodpovednosť za nič z vyššie uvedeného, či akúkoľvek kombináciu vyššie uvedeného, vrátane poškodenia počítača účastníka alebo počítača inej osoby, ktoré bude súvisieť s účasťou alebo sťahovaním materiálov alebo z nich vyplývať.
  16. Ak pri registrácii na webových stránkach členovia poskytnú nedostatočné, nesprávne alebo nepravdivé informácie, nebude promotér zodpovedný, ak členovia nedostanú svoju odmenu.
  17. Promotér nenesie zodpovednosť za omeškanie s doručením alebo nedoručenie e-mailov členom. Člen je povinný si skontrolovať, či e-maily od promotéra nie sú automaticky označované ako „nevyžiadané“ alebo „spam“ a posielané do nevyžiadanej pošty člena alebo inak filtrované alebo mazané.
  18. Promotér nemôže prijať zodpovednosť za technické alebo iné problémy znemožňujúce či odkladajúce účasť člena.
  19. Promotér nezaručuje sústavný, neprerušovaný alebo bezpečný prístup k webovej stránke. Prevádzka webových stránok môže byť ovplyvnená radom faktorov mimo kontroly promotéra a/alebo jeho propagačných partnerov. Promotér a/alebo jeho propagační partneri v plnom rozsahu povolenom zákonom vylučujú všetky odvodené záruky, pravidlá a iné odvodené podmienky.

 

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.