Fuldstændige vilkår & Betingelser:

Disse vilkår og betingelser har forrang i tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse med anden kommunikation, herunder reklame- eller kampagnemateriale. Anmodningsinstruktioner anses for at udgøre en del af vilkårene og betingelserne, og ved at deltage anses alle ansøgere for at have accepteret og være bundet af vilkårene og betingelserne. Du bedes gemme en kopi til orientering.

Arrangør: ACCO UK Limited, Millennium House, 65 Walton Street, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 7QG.

Du kan ikke sende reklamationer til denne adresse.

 1. Berettigelse

1.1 Det Rexel Office Rewards belønnings-programmet ('Programmet') er åbent for beboere i Danmark i alderen 18 år eller derover. Programmet udelukker ansatte (og deres nærmeste familier) i Esselte ApS (kampagnelederen) eller enhver anden virksomhed eller personer, der er professionelt forbundet med Programmet.

1.2 Distributører og detailhandlere er udelukket fra programmet og kan ikke gøre krav på vegne af deres kunder.

1.3 Medarbejdere, der laver registreringer på vegne af deres arbejdsgiver, kræver tilladelse fra deres arbejdsgivere for at kunne fremsætte et krav.

 1. Registreringer

2.1 Der kræves internetadgang for at registrere og deltage i programmet.

2.2 Medlemskab er påkrævet. Du kan blive medlem på https://cashback.officerewards.eu/

 og registrerer dig med dit fulde navn, din e-mail-adresse, om du har handlet privat eller for virksomhed samt din stillingsbetegnelse, branche og virksomhedsstørrelse (hvis det er relevant). 

2.3 Et medlem kan kun have én konto som en del af programmet, som kun er tilgængelig via den angivne e-mailadresse og adgangskode. Konti oprettet ved hjælp af automatiserede enheder eller processer er ikke tilladt, og alle sådanne konti vil blive fjernet fra programmet.

2.4 Medlemmer kan kun tilmelde sig i deres bopælsland og via det officielle websted.

2.5 I tilfælde af at et medlems konto er inaktiv i en periode på 12 måneder eller mere, forbeholder arrangøren sig ret til at fjerne medlemmets konto fra programmet. Arrangøren skal bestræbe sig på at kontakte medlemmet via dets angivne e-mailadresse for at underrette det om, at dets konto risikerer at blive slettet. Medlemmer, der svarer inden for 30 dage og anmoder om, at kontoen forbliver aktiv, vil få deres Rexel Office Rewards Cashback-konto opretholdt. Hvis der ikke gives et tilfredsstillende svar, kan medlemmets konto blive slettet.

 1. Deltagende produkter

3.1 For at kunne gøre krav på et cashback skal medlemmerne købe et af nedenstående deltagende produkter. De deltagende produkter vil blive annonceret på reklamemateriale og på Rexel Office Rewards Cashback-webstedet.

3.2 De deltagende produkter skal være købt i det land, hvor medlemmet er registreret.

3.3 Deltagende produkter skal købes mellem 00:00 1. september 2023 til 23.59 31. december 2023 (Kampagneperiode). Krav kan fremsættes indtil 23.59 31. januar 2024. Datoen det deltagende produkt blev købt skal bekræftes af et gyldigt købsbevis, der viser købsdatoen under kampagneperioden og være før datoen for kravet. Maksimalt 1 krav pr. faktura under kampagnen kampagneperiode.

3.4 Medlemmerne skal indsende deres krav til programmet senest 31 dage efter at have købt et deltagende produkt.

3.5 De deltagende produkter skal være nye og originale ACCO Brands-produkter og skal være leveret af og købt hos registrerede ACCO-forhandlere.

3.6 Dette tilbud kan ikke kombineres med andre monetære tilbud.

3.7 De deltagende produkter er afhængig af tilgængelighed, så længe lager haves.

3.8 Arrangøren er ikke ansvarlig for Distributørernes eller Detailhandlernes manglende opfyldelse af ordrer på Deltagerprodukter inden for kampagneperioden.

3.9 Hvis et medlem returnerer den oprindeligt købte vare (dvs. det deltagende produkt) i løbet af kampagneperioden, mister han/hun retten til cashback. Dette berører ikke dine lovbestemte rettigheder.

 1. Registreringer

4.1 For at gøre krav på deres Cashback-belønning skal medlemmerne logge ind på https://cashback.officerewards.eu/ og udfylde ansøgningsformularen ved at indtaste den deltagende produktkode, det unikke serienummer, købsdato, bankkontooplysninger og købsbevis inden for 31 dage efter køb af et deltagende produkt.

4.2 "Unikke serienumre" kan findes på bagsiden af maskinen.

4.3 "Produktkoder" findes på emballagen til alle deltagende produkter.

4.4 Arrangøren forbeholder sig ret til at anmode om den originale kopi af en specificeret faktura/kvitteringer, før et krav kan verificeres. Arrangøren kan også til enhver tid bede om yderligere oplysninger til bekræftelse, herunder, men ikke begrænset til, at bede om dokumentation for adresse og ID (pas, kørekort eller tilsvarende) , som skal indsendes til arrangøren inden for 14 dage.

4.5 Den fremsendte faktura skal være en tydelig, scannet eller fotograferet kopi af den originale specificerede faktura. Ulæselige kopier vil ikke blive accepteret som bevis for køb, og krav vil ikke blive godkendt.

4.6 Det er obligatorisk, at medlemmerne angiver de korrekte oplysninger, når de indsender et krav, for at kravet kan blive godkendt. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for medlemmer, der undlader at give korrekte oplysninger, hvilket påvirker opfyldelsen af deres cashback.

4.7 Der kan kun gøres krav på cashback-kampagner, der er tilgængelige i det land, hvor medlemmet er registreret.

4.8 Ansøgere, der fremsætter et krav på en andens vegne, vil blive diskvalificeret efter arrangørens skøn.

4.9 Arrangøren behandler ikke krav, der modtages efter udløbsdatoen.

4.10 Ufuldstændige, ulæselige, ugyldige eller fejladresserede ansøgninger vil ikke blive accepteret.

4.11 Når et medlem anmoder om cashback, skal han/hun oplyse gyldige bankkontodetaljer i det land, hvor medlemmet er registreret, når han/hun fremsætter sit krav for at modtage sin cashbackbelønning. Bankkontonavne og medlemsoplysninger skal stemme overens.

4.12 Kampagnelederen er ikke ansvarlig for tabte, beskadigede eller forsinkede krav eller for eventuelle bankgebyrer, der er opstået fra cashback-betalingen. Intet ansvar vil blive taget for tekniske, telekommunikations- eller website fejl. Bevis for ansøgning er ikke bevis for modtagelse.

4.13 Højst 1 krav pr.faktura i løbet af kampagnen. Flere køb af deltagende produkter på den samme faktura accepteres op til maksimalt 3 deltagende produkter (samme produkt eller forskellige produkter) pr. faktura. Dobbelte krav (eller fakturaer/kvitteringer) vedrørende deltagende produkter vil blive afvist, og medlemmerne kan blive diskvalificeret fra programmet.

4.14 Når deres krav er blevet godkendt, modtager medlemmerne straks en automatisk e-mail, der bekræfter, at deres krav er blevet accepteret. Medlemmer, der har indsendt ugyldige krav, vil modtage en e-mail med en forklaring på, hvorfor deres krav ikke er blevet godkendt. Medlemmerne kan indsende en ansøgning på ny, hvis de kan give de korrekte oplysninger, der kræves til validering, forudsat at en sådan genindsendelse stadig skal ske inden for 31 dage efter købsdatoen. Medlemmer, der ikke modtager en e-mail inden for 10 arbejdsdage efter at have indsendt deres krav, skal bruge afsnittet "Kontakt os" på webstedet.

4.15 Registreringer (i store mængder eller andet) fra syndikater, forbrugergrupper, distributører eller detailhandlere vil ikke blive accepteret. Hvis det viser sig, at en deltager genindsender det samme indhold flere gange eller bruger en eller flere computere til at omgå denne eller andre betingelser, f.eks. ved hjælp af "script", "brute force" eller andre automatiserede midler, vil den pågældendes krav blive diskvalificeret.

 1. Cashback-belønningsprogram

5.1 Cashback-beløbene varierer afhængigt af det deltagende produkts vejledende udsalgspris-værdi og vil blive meddelt på reklamemateriale og på Rexel Office Rewards Cashback-webstedet; https://cashback.officerewards.eu/

5.2 Cashback vil blive udbetalt inden for 28 dage efter at være blevet verificeret og accepteret.

5.3 Cashback vil blive udbetalt til de bankkontooplysninger, som medlemmet har oplyst, da det fremsatte sin anmodning.

5.4 For gyldige cashback-krav;

 1. Der foretages en BACS/IBAN-overførsel af cashback beløbet til medlemmets konto ved hjælp af de oplysninger, der er angivet ved indgivelsen af cash back kravet. Der vil ikke blive indgået nogen alternativ aftale, og der vil ikke blive udleveret kontanter eller checks, bortset fra at arrangøren i tilfælde af omstændigheder uden for sin kontrol forbeholder sig ret til at erstatte en lignende belønning af samme eller større værdi.
 2. Medlemmerne er alene ansvarlige for at sikre, at de korrekte bankkontooplysninger er angivet på det tidspunkt, hvor et medlem indgiver et krav.
 3. Cashback vil blive udbetalt i valutaen i det land, hvor medlemmet er registreret.
 4. Der udstedes én BACS/IBAN-betaling pr. gyldigt krav.
 5. Kampagnelederen påtager sig intet ansvar for eventuelle skatteforpligtelser eller bankgebyrer, der måtte opstå som følge af, at et medlem fremsætter et krav som en del af programmet.

5.5 Medlemmerne accepterer at give arrangøren ret til kun at videregive relevante oplysninger til cashback-udbydere udelukkende med henblik på opfyldelse af cashback i henhold til dette program. Arrangøren forbeholder sig ret til når som helst at ændre udbyder af cashback med så kort varsel som muligt. Cashback-udbyderen for denne Rexel Office Rewards-kampagne er Mando - se venligst deres privatlivspolitik her: https://www.mando.co.uk/privacy-policy/  

 1. Generelt

6.1 Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise et krav eller fjerne et medlem fra programmet, hvis det skønnes, at medlemmet kan misbruge programmet, overtræder disse vilkår og betingelser eller på anden måde handler i strid med programmets ånd. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

6.2 Arrangøren og dennes tilknyttede agenturer og virksomheder er ikke ansvarlige for tab (herunder, uden begrænsning, indirekte, særlige eller følgetab eller tab af fortjeneste), udgifter eller skader, som er lidt eller pådraget (uanset om de skyldes en persons uagtsomhed eller ej) i forbindelse med denne kampagne, bortset fra ansvar, som ikke kan udelukkes ved lov (herunder personskade, død og bedrageri), i hvilket tilfælde dette ansvar er begrænset til det minimum, der er tilladt ved lov.

6.3 Arrangørens beslutning er endelig i alle kampagnespørgsmål, og der vil ikke blive indledt nogen korrespondance.

6.4 Når et medlem anmoder om at forlade programmet, vil der ikke være yderligere kommunikation mellem arrangøren og medlemmet. Medlemmets konto vil blive lukket inden for 30 dage efter modtagelsen af anmodningen, og alle verserende krav vil blive abt.

6.5 Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår & Betingelser og/eller programmets funktion til enhver tid med rimelig varsel, hvis det er nødvendigt af årsager, som arrangøren ikke har rimelig kontrol over. Enhver ændring træder i kraft, når de ændrede vilkår og betingelser og/eller det ændrede program offentliggøres på dette websted eller via e-mail. I tilfælde af en ændring af disse vilkår og betingelser og/eller programmets funktion, anses et medlems manglende opsigelse eller fortsatte brug af programmet efter 30 dage for at være en accept af de ændrede vilkår og betingelser og/eller programmet.

6.6 Bankoplysninger, der indhentes under programmet, vil kun blive brugt til administrative formål og vil ikke blive opbevaret af arrangøren eller Cashback-udbyderen efter programmets afslutning.

6.7 Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen og jurisdiktionen i de områder, hvor programmet gennemføres. Hvis arrangøren undlader at håndhæve streng overholdelse af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser, betyder det ikke, at arrangøren giver afkald på sin ret til efterfølgende at håndhæve en sådan bestemmelse eller en anden bestemmelse i disse vilkår og betingelser.

6.8 Ved at registrere sig og tilmelde sig programmet kan et medlem acceptere, at arrangøren må kommunikere med ham/hende via e-mail med passende tilbud. Arrangøren vil altid bruge denne kommunikationsmetode ansvarligt i henhold til vilkårene i den generelle databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR), andre selvregulerende begrænsninger og deres privatlivspolitik, der er tilgængelig her. Medlemmer, der foretrækker ikke at modtage sådanne tilbud, kan afmelde sig fra den modtagne e-mail. Medlemmer kan anmode om adgang til deres personlige oplysninger eller få rettet eventuelle unøjagtigheder ved at sende en e-mail til Administrer mine data. Ved at deltage i kampagnen accepterer medlemmerne, at deres personlige oplysninger anvendes som beskrevet her.

6.9 Alle personlige oplysninger om medlemmer vil udelukkende blive brugt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og vil ikke blive videregivet til tredjepart (bortset fra arrangørens agenturer med henblik på at servicere/implementere kampagnen og cashback). Arrangørens agenturer: Mando - https://www.mando.co.uk/privacy-policy/ og Blue Chip - https://www.wearebluechip.co.uk/legals/

6.10 Ethvert forsøg på bevidst at beskadige webstedet eller oplysningerne på det eller på anden måde at underminere den legitime gennemførelse af kampagnen kan være en overtrædelse af strafferetlige og civilretlige regler, og hvis et sådant forsøg gøres, uanset om det lykkes eller ej, forbeholder arrangøren sig ret til at kræve erstatning i videst muligt omfang i henhold til loven.

6.11 Arrangøren påtager sig intet ansvar, hvis denne kampagne af en eller anden grund ikke kan gennemføres som planlagt, herunder infektion med computervirus, fejl, manipulation, uautoriseret indgriben, svindel, tekniske fejl, problemer eller tekniske fejl i telefonnetværk eller -linjer, computer-onlinesystemer, servere eller udbydere, computerudstyr, software, manglende modtagelse af e-mail eller krav fra arrangøren på grund af tekniske problemer eller for meget trafik på internettet eller på et websted eller andre årsager, som arrangøren ikke har kontrol over, og som ødelægger eller påvirker programmets administration, sikkerhed, retfærdighed, integritet eller korrekte gennemførelse. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle skader på deltagerens eller andre personers computer i forbindelse med eller som følge af deltagelse eller downloading af materiale. Arrangøren kan efter eget skøn annullere, ændre eller suspendere kampagnen, ugyldiggøre alle berørte krav eller ændre den tilbudte cashback.

Hvis der sker en handling, undladelse, begivenhed eller omstændighed, som arrangøren ikke har rimelig kontrol over, og som forhindrer arrangøren i at overholde disse vilkår og betingelser, er arrangøren ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser, men vil altid bestræbe sig på at minimere virkningen for deltagerne for at undgå unødige skuffelser.

 6.12 Arrangøren er ikke ansvarlig, hvis medlemmer ikke modtager deres cashback, hvis de har givet utilstrækkelige, ukorrekte eller falske oplysninger ved registreringen på webstedet.

6.13 Arrangøren er ikke ansvarlig for forsinket eller manglende levering af e-mails til medlemmerne. Det er medlemmets ansvar at kontrollere, at e-mails fra arrangøren ikke automatisk klassificeres som "junk" eller "spam" og sendes til medlemmets junkmailfilter eller på anden måde filtreres eller slettes.

6.14 Arrangøren kan ikke tage ansvar for tekniske eller andre problemer, som betyder, at deltagelse er umulig eller forsinket.

6.15 Arrangøren garanterer ikke kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til webstedet. Mange faktorer uden for arrangørens og/eller kampagnepartneres kontrol kan forstyrre driften af webstedet. I det omfang loven tillader det, udelukker arrangøren og/eller kampagnepartnerne alle underforståede garantier, betingelser og andre underforståede vilkår.