Volledige algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden prevaleren in geval van een conflict of inconsistentie met andere berichten, inclusief reclame en promotiemateriaal. Aanvraag- en cadeau instructies worden beschouwd als een onderdeel van de algemene voorwaarden. Alle aanvragers worden geacht akkoord te zijn met en worden gehouden aan de algemene voorwaarden. Bewaar een exemplaar ter informatie.

Organisatie: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ.

Stuur geen aanvragen naar dit adres.

 1. Geschiktheid voor deelname
 2. Deelname aan het Office Rewards Programma (het ‘Programma’) is toegestaan voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden, het eiland Man, Ierland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Tsjechische Republiek, Denemarken, Zwitserland, Zweden, Polen, Noorwegen, Finland, Hongarije, Slowakije en Andorra. In de leeftijd van 18 jaar of ouder. Uitgesloten van deelname aan het Programma zijn werknemers (en hun directe familie) van ACCO UK Limited (de ‘Organisatie’), haar agenten of andere bedrijven of personen die beroepsmatig zijn verbonden met het Programma. Het Programma is nietig waar het wettelijk is verboden.
 1. Distributeurs en detailhandelaren zijn uitgesloten van deelname aan het Programma en mogen geen aanvraag indienen namens hun klanten.
 1. Registratie
 2. Toegang tot internet is vereist voor registratie en deelname aan het Programma.
 1. U kunt meedoen door u op cashback.officerewards.eu te registreren. U dient de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, thuis- of zakelijk gebruik, functie, bedrijfstak en bedrijfsomvang (indien van toepassing).
 1. Een deelnemer mag slechts beschikken over één account als onderdeel van het Programma, dat uitsluitend toegankelijk is via het door hem opgegeven e-mailadres en wachtwoord. Accounts die zijn aangemaakt door middel van geautomatiseerde systemen of processen zijn niet toegestaan en al dit soort accounts worden uit het Programma verwijderd.
 1. Deelnemers kunnen zich alleen registreren in het land waar zij wonen en via de officiële website.
 2. Registratie is verplicht om een aanvraag in te dienen.
 1. Als het account van een deelnemer voor een periode van twaalf maanden of langer slapend of inactief is, behoudt de Organisatie zich het recht voor het account van de deelnemer uit het Programma te verwijderen. De Organisatie zal zich inspannen om via het opgegeven e-mailadres contact met de deelnemer op te nemen om te melden dat zijn account het risico loopt te worden verwijderd. Als een deelnemer binnen dertig dagen een verzoek indient om zijn account van Office Rewards actief te laten, dan wordt dit verzoek ingewilligd. Als een bevredigend antwoord uitblijft, dan kan het account van de deelnemer worden verwijderd.
 1. Actieproducten
 2. Om een aanvraag te kunnen indienen, moeten deelnemers één of meer actieproducten kopen. Welke producten tot de actieproducten behoren, wordt kenbaar gemaakt door middel van promotiemateriaal en op de pagina ‘Huidige cadeaus’ van het Programma op cashback.officerewards.eu
 1. De actieproducten moeten zijn gekocht in het land waar de deelnemer zich heeft geregistreerd.
 1. De actieproducten moeten zijn gekocht tussen de datums die zijn vermeld in het promotiemateriaal en op de pagina ‘Huidige cadeaus’ op cashback.officerewards.eu. De datum waarop het actieproduct is gekocht, moet aantoonbaar zijn door middel van een geldig aankoopbewijs.
 1. deelnemers moeten hun aanvraag voor het Programma binnen één maand na aankoop van het actieproduct verzenden.
 1. De actieproducten moeten nieuw zijn, het moeten originele producten van ACCO Brands zijn en ze moeten door een geregistreerde distributeur van ACCO zijn geleverd.
 1. Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met enige andere aanbieding.
 1. De actieproducten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, zolang de voorraad strekt.
 1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor fouten van distributeurs of detailhandelaren inzake het afhandelen van bestellingen van actieproducten binnen de actieperiode.
 1. Aanvragen
 2. Voor het aanvragen van een cadeau moeten deelnemers inloggen op cashback.officerewards.eu en een aanvraagformulier invullen. Hierop moet de barcode van het actieproduct, de actiecode van het product en het aankoopbewijs worden ingevoerd.
 1. De ‘actiecode van het product’ staat in de omschrijving van de factuur.

                                                                                                                

 1. De ‘barcode van het actieproduct’ staat op de verpakking van de actieproducten.
 1. De Organisatie behoudt zich het recht voor om het originele exemplaar van een gespecificeerde factuur op te vragen voordat een aanvraag wordt goedgekeurd. De Organisatie mag voor verdere controle ook op elk gewenst moment gegevens opvragen die binnen veertien dagen aan de Organisatie moeten worden verzonden.
 1. De verzonden factuur moet een duidelijk, gescand of gefotografeerd exemplaar zijn van de originele, gespecificeerde factuur. Onleesbare exemplaren worden niet geaccepteerd als aankoopbewijs en aanvragen worden niet goedgekeurd.
 1. Voor goedkeuring van een aanvraag moeten de deelnemers correcte gegevens hebben verstrekt.
 1. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voor cadeaus die beschikbaar zijn in het land waar de deelnemer is geregistreerd.
 1. De Organisatie verwerkt geen aanvragen die na de sluitingsdatum zijn ontvangen.
 1. Deelnemers die een aanvraag voor de CashBack actie indienen, moeten geldige bankgegevens verstrekken om hun cadeau te kunnen ontvangen. De naam van de bankrekening moet overeenkomen met de gegevens van de deelnemer.
 1. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte, beschadigde of vertraagde aanvragen. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor fouten op het gebied van techniek, telecommunicatie of websites. Een aanvraagbewijs is geen ontvangstbewijs.
 1. Maximaal 1 aanvraag per gekocht actieproduct. Meerdere aanvragen voor verschillende actieproducten is toegestaan, mits er bijbehorende, gespecificeerde facturen zijn waaruit blijkt dat er verschillende actieproducten zijn gekocht. Gedupliceerde aanvragen of facturen voor actieproducten worden geweigerd en deelnemers kunnen hiervoor worden uitgesloten van het Programma.
 1. Als de aanvraag is goedgekeurd, dan ontvangt de deelnemer een e-mail ter bevestiging dat zijn aanvraag is geaccepteerd. Deelnemers die een ongeldige aanvraag hebben ingediend, ontvangen een e-mail waarin wordt uitgelegd waarom

hun aanvraag is afgekeurd. Deelnemers die binnen tien werkdagen na het verzenden van hun aanvraag geen e-mail hebben ontvangen, kunnen contact opnemen via de pagina ‘Contact’ op onze website.

 

 1. Cadeaus
 2. Cadeaus zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 1. Alle cadeaus worden binnen 28 dagen na goedkeuring afgehandeld.
 1. Vouchers worden verzonden naar het opgegeven e-mailadres of postadres.
 1. Geld van de CashBack actie wordt overgeschreven naar de bankrekening die de deelnemer heeft verstrekt bij het indienen van de aanvraag.
 1. De Organisatie behoudt zich op elk moment en van tijd tot tijd het recht voor tot:
 2. Intrekken, toevoegen, aanpassen of beperken van de aangeboden cadeaus
 3. Wijzigen van aangeboden cadeaus
 4. Veranderen van aanbieders van cadeaus. De deelnemers zullen hier zo vroeg mogelijk van in kennis worden gesteld.
 1. Een geldige aanvraag voor de CashBack actie
 2. Door middel van een BACS-/IBAN-overschrijving wordt het bedrag ter hoogte van de waarde van de aanvraag overgemaakt naar de bankrekening van de deelnemer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens die zijn verstrekt bij het verzenden van de aanvraag. Een alternatieve regeling is niet mogelijk en er wordt geen contant geld of cheque verstrekt.
 3. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste bankgegevens op het moment dat ze een aanvraag indienen.
 4. Het bedrag van de CashBack actie wordt verstrekt in de valuta van het land waar de deelnemer is geregistreerd.
 5. Er vindt één BACS-/IBAN-overschrijving plaats per geldige aanvraag.
 6. De Organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele fiscale verplichtingen die kunnen ontstaan als een deelnemer een aanvraag indient in het kader van het Programma.
 1. deelnemers geven de Organisatie uitsluitend toestemming om relevante gegevens door te geven aan de aanbieders van cadeaus met als enig doel om de cadeaus in het kader van het Programma af te handelen.
 1. Algemeen
 2. De Organisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, een deelnemer uit te sluiten van het Programma, als het vermoeden bestaat dat de deelnemer misbruik maakt van het Programma, de algemene voorwaarden schendt of anderszins in strijd met de geest van het Programma handelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
 3. Het innen of te gelde te maken van cadeaus in strijd met deze algemene voorwaarden
 4. Het bezit van meerdere accounts of een poging hiertoe
 5. Frauduleuze activiteiten met betrekking tot het vervalsen van aankoopbewijzen (facturen)
 6. Frauduleuze activiteiten met betrekking tot het veranderen van vouchers
 7. Verstoring van het Programma of de website
 1. De beslissing van de Organisatie is bindend in alle promotionele zaken.
 1. Medewerkers hebben toestemming van hun werkgever of leidinggevende nodig om te kunnen deelnemen.
 1. Wanneer een deelnemer aangeeft het Programma te willen verlaten, dan zal er geen verdere communicatie tussen de Organisatie en de deelnemer plaatsvinden. Het account van de deelnemer wordt binnen dertig dagen gesloten en alle lopende aanvragen worden gestopt.
 1. De Organisatie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en/of de opzet van het Programma op elk gewenst moment, maar met inachtneming van een redelijke termijn, te wijzigen, als dat nodig is om redenen waarover de Organisatie redelijkerwijs geen controle heeft. Elke wijziging wordt van kracht na bekendmaking op deze website of via e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden en/of het gewijzigd Programma. Als een deelnemer in geval van een wijziging van deze algemene voorwaarden en/of de opzet van dit Programma, het Programma niet opzegt of blijft gebruiken, dan wordt na dertig dagen aangenomen dat de deelnemer akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden en/of het gewijzigde Programma.
 1. Persoonlijke gegevens die gedurende het Programma zijn verzameld, zullen alleen voor administratieve doeleinden worden gebruikt en zullen na sluiting van het Programma niet worden bewaard door de Organisatie.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van de gebieden waar het Programma operationeel is. Als de Organisatie een bepaling van deze algemene voorwaarden niet strikt afdwingt, dan ontneemt hem dit niet het recht om een dergelijke bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden later wel af te dwingen.
 1. Wanneer er door de Organisatie cadeaus worden verstrekt, dan geeft de Organisatie geen garantie met betrekking tot dergelijke cadeaus. De Organisatie wijst alle garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk van bepalingen. De Organisatie is niet aansprakelijk voor garanties en aanbiedingen, als deze die door de Organisatie worden aangeboden. Enige kennisgeving of informatie, zowel mondeling als schriftelijk, verkregen door een deelnemer in het kader van het Programma, vormt geen enkele garantie door de Organisatie.
 1. Als een deelnemer een oorspronkelijk gekocht item terugstuurt (d.w.z. het actieproduct), dan verliest hij het recht op enige cadeau. Indien het cadeau reeds naar de deelnemer is verzonden, dan moet de deelnemer het cadeau terugsturen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
 1. Verkoop of ruil van cadeaus/codes is strikt verboden. Het recht van een deelnemer om gebruik te maken van cadeaus binnen het Programma is niet overdraagbaar. Het account wordt direct beëindigd in geval van overlijden van een deelnemer. Accounts voor het Programma zijn op geen enkele wijze wettelijk overdraagbaar, ook niet bij overlijden.
 1. Cadeaus zijn niet (geheel of gedeeltelijk) inwisselbaar voor contant geld.
 1. De waarde van de CashBack actie kan pas door de deelnemer te gelde worden gemaakt nadat zowel de wettelijke restitutieperiode als de restitutieperiode van de verkoper zijn verstreken en er geen transactionele problemen of geschillen zijn.
 1. Door deelname aan het Programma geeft een deelnemer toestemming aan de Organisatie om via e-mail met hem/haar te communiceren over passende aanbiedingen. De Organisatie zal altijd op verantwoorde wijze gebruik maken van deze communicatiemethode volgens de bepalingen van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens 95/46/EG en andere zelfregulerende beperkingen. Deelnemers die dergelijke aanbiedingen liever niet ontvangen, kunnen zich afmelden voor het ontvangen van e-mail.
 1. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet openbaar worden gemaakt aan derden (andere dan agentschappen van de Organisatie met als doel dienstverlening voor / afhandeling van promotieacties en cadeaus).
 1. Elke poging om met opzet schade toe te brengen aan de website of de daarop staande informatie, of op andere wijze de legitieme werking van de promotieactie te ondermijnen, kan worden beschouwd als een overtreding van straf- en civielrechtelijke wetten. Indien dergelijke pogingen worden ondernomen, al dan niet met succes, behoudt de Organisatie zich het recht om schadevergoeding te eisen voor zover toegestaan door de wet.
 1. De Organisatie is niet aansprakelijk als om welke reden dan ook deze promotie niet kan verlopen zoals gepland, met inbegrip van besmetting door

computervirussen, bugs, verstoringen, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storingen, problemen of technisch defect van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het niet ontvangen van e-mails of aanvragen door de Organisatie wegens technische problemen of verkeersdrukte op het internet of op een website of andere oorzaken waarop de Organisatie geen invloed heeft die het beheer kan aantasten of beïnvloeden op het gebied van veiligheid, eerlijkheid, integriteit of goed verloop van deze promotieactie. De Organisatie is niet aansprakelijk voor bovengenoemde redenen, noch voor enige combinatie hiervan, met inbegrip van defect of schade aan de computer van de deelnemer of van een andere persoon in verband met of als gevolg van deelname aan het Programma of downloaden van materiaal.

 1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van cadeaus door deelnemers als deze deelnemers onvoldoende, onjuiste of foutieve gegevens hebben verstrekt bij de registratie op de website.
 1. De Organisatie is niet aansprakelijk als deelnemers e-mails niet of met vertraging ontvangen. De deelnemer is er verantwoordelijk voor dat e-mails van de Organisatie niet automatisch worden geclassificeerd als ‘ongewenst’ of 'spam’ en naar de map voor ongewenste e-mails worden gestuurd of op andere wijze worden gefilterd of verwijderd.
 1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor technische of andere problemen waardoor deelname onmogelijk is of vertraagd wordt.
 1. De Organisatie garandeert geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot de website. Talloze factoren buiten de controle van de Organisatie en/of promotionele partners kunnen de werking van de website verstoren. Voor zover toegestaan door de wet sluit(en) de Organisatie en/of promotionele partners alle impliciete garanties en voorwaarden uit.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.